heeft u zelf nieuws of tips?

Foto('s): Theo Smits
9 december 2019 | Erik-Jan Berends

‘Zwolle behoort tot de best presterende regio’s van Nederland’

De economische groei in Regio Zwolle is bovengemiddeld gegroeid met 3 procent, ten opzicht van 2,6 procent landelijk. Ze behoort daarmee tot één van de best presterende regio’s van Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse Regio Zwolle Monitor 2019 die op 12 december wordt gepresenteerd tijdens het Regio Zwolle Congres in Theater De Spiegel in Zwolle.

Uit de monitor blijkt dat Regio Zwolle zich als een aantrekkelijke regio manifesteert waar steeds meer bedrijven zich vestigen en mensen willen wonen en werken én waar volop ruimte is voor groei. De hechte samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen draagt hieraan bij. Regio Zwolle is de derde groeiregio van Nederland. De regio heeft een excellente uitgangspositie om werk te maken van de ambitie om in 2030 de vierde economische topregio van Nederland te worden. De opgave is de enorme groei, die de regio haar kracht geeft, te structureren en te verduurzamen. Regio Zwolle gaat voor een inclusieve regio.

Stijging
Een belangrijke andere uitkomst van de Monitor is dat het bruto regionaal product van Regio Zwolle gestegen is naar 28,2 miljard euro. Dat betekent dat het bruto regionaal product van Regio Zwolle met 23 procent is gestegen in de periode 2012-2018. Daarmee neemt het aandeel van Regio Zwolle in de nationale economie toe. Regio Zwolle kan zich zo meten met de best presenterende regio’s van Nederland.

Werkgelegenheid

De arbeidsmarkt van Regio Zwolle presteert ook bovengemiddeld. Ook dit jaar blijkt uit de Monitor dat Regio Zwolle het in vergelijking tot andere regio’s beter doet. Met een historisch lage werkloosheid (3,3 procent in 2018) en juist veel nieuw ontstane vacatures is de krapte op de regionale arbeidsmarkt wel één van de knelpunten voor verdere groei van de regionale economie. In 2018 is de vraag naar arbeid gegroeid; momenteel telt Regio Zwolle bijna 375.000 arbeidsplaatsen. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de groei voornamelijk bij bestaande bedrijven plaatsvindt.

Uitblinkers

Regio Zwolle is van oudsher een regio waar veel succesvolle familiebedrijven zijn gevestigd die een groot aandeel hebben in de sterke werkgelegenheidscijfers. Ook geven enkele nieuwe topsectoren een belangrijke impuls aan de regio. Juist ook door de al eerder benoemde excellente logistieke ligging, floreren sectoren zoals e-commerce en logistiek.

Thema  
Wereldwijd is sprake van een duidelijke opkomst van de zogeheten platformeconomie. Een platform fungeert als intermediair tussen vraag en aanbod van allerlei producten en diensten. Een platform is doorgaans transparant en open voor de gehele markt, waarbij de focus ligt op gemak voor de gebruikers. Grote koploper in toegevoegde waarde van platforms zijn de VS, gevolgd door China en daarna op grote afstand de EU. Nederland levert maar een zeer klein aandeel aan de platformeconomie. De uitdaging voor Regio Zwolle is om het MKB actief te betrekken bij het ontwikkelen en benutten van platforms voor het vergroten van hun aandeel in de regionale economie.

Monitor
De Regio Zwolle Monitor brengt jaarlijks de sociaal- en ruimtelijk-economische ontwikkeling in beeld aan de hand van cijfers die een goede indicator zijn voor de ontwikkelkracht van de regio. Daarmee wordt jaar op jaar diepgaander inzicht verkregen in het bijzondere en kenmerkende van Regio Zwolle. De Regio Zwolle Monitor 2019 omvat drie pijlers: 1.Staat van het bedrijfsleven, 2. Regionale kerngegevens en 3. ‘Ondernemen en werken in de platformeconomie. Een pijler omvat een aantal indicatoren waarmee inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van verschillende facetten van de regionale economie. Elk jaar wordt in de derde pijler stilgestaan bij een specifiek thema.

Platformen
Onder de titel ‘Ondernemen en werken in de platformeconomie’ wordt dit jaar aandacht besteed aan de veranderingen die de opkomst van de platformeconomie teweegbrengt. Digitale platformen stellen ondernemers en werknemers voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen. Zonder daarbij volledig en uitputtend te willen (en te kunnen) zijn, biedt de monitor inzicht in de betekenis van digitale platformen voor ondernemers en werknemers in Regio Zwolle.

Vertrekpunt
Gegeven de trends en ontwikkelingen wordt ingezoomd op de (strategische) keuzes waarvoor bedrijven mogelijkerwijs komen te staan. Platformisering heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Werk wordt flexibeler: wat betekent dit voor de werkende? Met het schetsen van wat de opkomst van digitale platformen kan betekenen, wordt een vertrekpunt gemarkeerd voor het gesprek over nieuwe vraagstukken en uitdagingen waarvoor Regio Zwolle zich nu en in de toekomst gesteld ziet.

 


Foto's