heeft u zelf nieuws of tips?

25 november 2023 | Erik-Jan Berends

Wijziging in bestemmingsplan is nodig voor realisatie kindcentrum Wijhe

De bouw van het kindcentrum in Wijhe is een stap dichterbij. Het nieuwe kindcentrum wordt naar verwachting in 2025/2026 op het SPOC-terrein gebouwd. Op dit Sport, Onderwijs en Cultuurcomplex in Wijhe komen de onderwijs- en kinderopvangorganisaties uit Wijhe en Boerhaar in één gebouw. Echter, voordat dit kan worden gerealiseerd, is een wijziging in het bestemmingsplan nodig.

Het kindcentrum wordt gebouwd op de locatie van het oude kunstgrasveld. Deze plek heeft volgens het bestemmingsplan als huidige bestemming ‘recreatie – dagrecreatie’. Het kindcentrum kan niet onder deze bestemming worden gebouwd. Met verschillende partijen wordt gewerkt aan de uitwerking en ook zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder voor de bodem, geluid en ecologie. Daarnaast is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld met als doel om de bestemming van de locatie te wijzigen naar ‘maatschappelijk’. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen.

Beroep 
Het ontwerp bestemmingsplan wordt vanaf 30 november digitaal gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende zes weken kunnen zienswijzen over het plan worden ingediend. Deze worden vervolgens beantwoord en meegewogen in de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Na vaststelling wordt het plan wederom voor zes weken ter inzage gelegd. Wanneer er geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State is het plan onherroepelijk. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2024 zijn. Hierna begint de aanbestedingsfase waarna het ontwerp verder wordt uitgewerkt.

Kindcentra
“Om toekomstige onderwijsvoorzieningen te kunnen creëren en behouden worden in de gemeente Olst-Wijhe twee nieuwe kindcentra gebouwd”, laat de gemeente Olst-Wijhe weten. “Bestaande voorzieningen worden hierbij samengevoegd en samengebracht op twee nieuwe locaties; het kindcentrum in Olst wordt gebouwd bij het Averbergen en gaat naar verwachting in eind 2025/begin 2026 open. Het kindcentrum in Wijhe komt op het SPOC-terrein en wordt naar verwachting eind 2026/begin 2027 in gebruik genomen.”

Zorgfuncties
Het kindcentrum in Wijhe biedt straks onderdak aan twee scholen (De Wije en Mijnpleinschool Wijhe) en opvang van de Bieënkorf. Dit wordt mogelijk nog aangevuld met andere zorgfuncties die met kinderen te maken hebben. De gemeente: “Dankzij de korte lijnen tussen professionals in het kindcentrum ontstaat er een completer beeld over een kind. Door samen onder één dak te zitten, kan er makkelijk en snel worden samengewerkt.” De Capellenborg is geen bouwpartner, maar gaat wel intensief samenwerken met alle partners.