heeft u zelf nieuws of tips?

9 februari 2020 | Erik-Jan Berends

Wijhe breidt mogelijk uit ten westen van de Zandhuisweg

Uit een eerste verkenning blijkt volgens het college van burgemeester en wethouders dat de gronden ten zuiden van de Omloop, ten oosten van de spoorlijn Deventer-Zwolle en ten westen van de Zandhuisweg mogelijk geschikt zijn voor toekomstige woningbouw.

Nu de nieuwbouwwijk Noorder Koeslag in de afrondende fase is, is in het dorp Wijhe onvoldoende ruimte om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de woningbehoefte. Het college heeft daarom besloten het voorkeursrecht te vestigen op de locatie bij de Zandhuisweg om grondspeculatie te voorkomen. Dat betekent dat de eigenaar van de grond deze niet mag verkopen voordat hij de gemeente een aanbod heeft gedaan.

Geschikt

Wethouder Marcel Blind: “Wij vinden het belangrijk om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar woningen. Door het voorkeursrecht te vestigen op deze locatie geven we richting aan de mogelijke toekomstige uitbreiding van Wijhe. Natuurlijk moeten we eerst kijken in hoeverre deze locatie geschikt is voor woningbouw. Daarvoor is haalbaarheidsonderzoek nodig.”

Besluit

Op 10 december 2019 besloot het college om de percelen op de locatie voorlopig aan te wijzen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de duur van maximaal drie maanden. Dit besluit vervalt binnen drie maanden na 10 december 2019. Binnen deze termijn moet de gemeenteraad besluiten om het voorkeursrecht te vestigen. Het voorkeursrecht geldt dan voor een periode van drie jaar. Wanneer er binnen die periode geen ruimtelijke maatregel (bestemmingsplan of structuurvisie) is vastgesteld, vervalt het voorkeursrecht.

 


Foto's