heeft u zelf nieuws of tips?

12 maart 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap wil de bovenloop van de Nieuwe Wetering aanpakken

Waterschap Drents Overijsselse Delta is bezig met plannen om de Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten. Ook onderzoekt het waterschap mogelijkheden om het waterbeheer in het stroomgebied Broekland te verbeteren.

De plannen komen voort uit Europese regelgeving om de natuurwaarden te vergroten. De bovenloop van de Nieuwe Wetering loopt van de Langerhorstweg in Broekland door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de Raalterwetering. Het waterschap noemt het project ‘Nieuwe Wetering Bovenloop’.

Grond

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt voor het waterschap eisen aan de ecologische waarden. Dat is voor haar reden om op zoveel mogelijk plaatsen de Nieuwe Wetering opnieuw in te richten door het aanleggen van een natuurlijke oever en het vissen mogelijk te maken de twee stuwen in de Nieuwe Wetering te paseren. Voor het realiseren van deze plannen is het nodig om stroken grond aan te kopen. Hierover wil het waterschap met betrokkenen in gesprek.

Onderhoud
Ook wil het waterschap het waterbeheer in het stroomgebied Broekland verbeteren, zodat het beter is afgestemd op de functies en het huidige gebruik. In het stroomgebied liggen lage gronden met relatief hoge grondwaterstanden. Volgens het waterschap laten berekeningen en de praktijk zien dat er sprake kan zijn van natschade. Daarom vindt ze het nu nodig hier vaker de watergangen te onderhouden om de waterhuishouding zo goed mogelijk op peil te houden.

Watergangen
Met dit project neemt het waterschap ook de maatregelen mee op het gebied van Waterschapszorg en de inrichting van beheer en onderhoud in het gebied. Waterschapszorg houdt in dat het waterschap alle watergangen in het werkgebied opnieuw indeelt. In het stroomgebied Broekland gaat het om twee watergangen.

Planning

Het project Nieuwe Wetering Bovenloop zit in de verkenningsfase, meldt het waterschap. Dit betekent dat ze de komende tijd op zoek gaat naar de beste oplossing om aan de doelstellingen te voldoen. Aansluitend wordt het plan verder uitgewerkt en wil ze hierover opnieuw met betrokkenen in gesprek. Het waterschap verwacht in 2022 te kunnen beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Inloopbijeenkomst

Tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 23 maart van 16.00 tot 20.00 uur in buurthuis Elshof (Elshof 19 in Wijhe) vertelt het waterschap meer over de ontwikkeling van de plannen. Tijdens deze bijeenkomst willen ze graag met betrokkenen in gesprek over hoe ze als bewoners en gebruikers van het gebied tegen de plannen aankijken. Voor het natuurlijker maken van de Nieuwe Wetering Bovenloop laat het waterschap tijdens deze bijeenkomst de eerste ideeën zien van de maatregelen die ze in het gebied willen nemen. Ze wil van bezoekers horen welke kansen en knelpunten ze zien.

Voor het verbeteren van het waterbeheer in het stroomgebied Broekland hoopt het waterschap tijdens de inloopbijeenkomst van te horen waar bewoners en gebruikers van het gebied tegenaan lopen of waar ze mogelijkheden zien. Deze informatie wil het waterschap gebruiken voor de planvorming.

 


Foto's