heeft u zelf nieuws of tips?

25 december 2020 | Erik-Jan Berends

Waterschap constateert enorme afname van graafschades door muizen en honden

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert ieder najaar hoe de dijken de winterperiode ingaan. De resultaten hiervan laten volgens haar een enorme afname zien van schades door muizen. “Ook het aantal graafschades door honden is gedaald. Wel is de droogte van voorgaande jaren nog steeds terug te zien op de dijken.”

Op ongeveer honderd locaties heeft het waterschap te maken met droogteschades. “Dit is te zien aan de kale plekken en aan de verandering in vegetatie. We zien al wel herstel, maar blijven de plekken in de gaten houden. Voor de plekken die nog onvoldoende zijn hersteld, hebben we een noodplan. Daarin staan de aan te brengen beschermende maatregelen beschreven, afhankelijk van de hoogwatersituatie”, vertelt Wijnand Evers, waterkeringbeheerder bij WDODelta.

Graafschades

“Wat deze keer echt opvalt, is de enorme afname van muizen”, vervolgt Evers. In het voorjaar zag het waterschap al dat de muizenpopulatie op een aantal locaties afnam. Op andere locaties was nog wel overlast. Nu is op veel van die locaties ook een flinke afname te zien. Ook het aantal graafschades door honden is ten opzichte van vorig jaar flink gedaald. De dalende trend in graafschades door muskusratten is ook dit jaar te zien. Deze namen af tot slechts zes stuks.”

Bevers

Het aantal beverschades is toegenomen tot een totaal van vijf, meldt het waterschap dat de activiteiten van de bever nauwlettend volgt. Dit najaar herstelde WDODelta beverschades in Deventer, Diepenveen en Zwolle. Ten opzichte van vorig jaar is ook het aantal schades door konijnen toegenomen. Het aantal rijspoorschades en percelen met te lang gewas op de dijk is licht toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Evers: “Dijken met lang gewas zijn moeilijk te inspecteren, omdat schades aan het oog worden onttrokken. Daarom wordt gecontroleerd of eigenaren en pachters van dijken op tijd maaien en de grasmat kort houden.”

Dijkenpleister

Om er voor te zorgen dat de dijken goed de winterperiode ingaan, zijn de meeste schades inmiddels hersteld. Op locaties waarvoor dit niet geldt, onderneemt het waterschap actie wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij hoogwater. Hierbij valt onder andere te denken aan het aanbrengen van bekramming. Dit is een ‘dijkenpleister’ om schades mee af te dekken. Medewerkers van het waterschap controleren ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. Zo kunnen ze in goede conditie worden gehouden.

 


Foto's