heeft u zelf nieuws of tips?

25 januari 2022 | Erik-Jan Berends

VVD Olst-Wijhe vraagt aandacht voor dialect

De maand maart is de maand van het dialect. Dat was voor de VVD Olst-Wijhe aanleiding een motie in te dienen. Met die motie vragen de liberalen aandacht voor het Nedersaksisch als streektaal en in het bijzonder ons eigen Sallandse dialect.

In de motie staat te lezen dat VVD Olst-Wijhe onze streektaal een belangrijke rol toedicht in en bij de tradities en lokale cultuur van Olst-Wijhe. Daarnaast maakt deze een belangrijk deel uit van onze trots en identiteit.

Tweetalig

In de motie roept de VVD op om de uitnodiging voor een van de volgende gemeenteraadsvergaderingen in maart tweetalig te verspreiden, in het Nederlands en in ons eigen Sallandse dialect. Diezelfde vergadering wordt de raadsleden ook de mogelijkheid geboden de bijdrage in het debat in het dialect voor te dragen. Tot slot vraagt de VVD het college, samen met de lokale scholen, te onderzoeken of aandacht voor ons dialect een plek kan krijgen in lessen over cultuur. “Door op scholen aandacht te geven aan ons Sallandse dialect, kan onze streektaal een verbindende factor zijn bij de brede ontwikkeling van kinderen uit Olst-Wijhe”, stelt de VVD.

Gemoedelijkheid

Nadat vrijwel alle fracties hadden aangegeven de motie te willen ondersteunen, reageerde de verantwoordelijk wethouder cultuur, Hans Olthof, enthousiast in het dialect. Bij monde van de wethouder gaf het college aan de motie graag over te willen nemen en reageerde verheugd op het horen van enkele bijdragen in het dialect, tijdens de behandeling van de motie. Toen de motie met algemene stemmen werd aangenomen constateerde burgemeester Ton Strien dat de stemming in de raadszaal tijdens de behandeling van de motie bijzonder goed was. Hij concludeerde dat het gebruik van het dialect schijnbaar een effect had op de gemoedelijkheid en eensgezindheid in de raad. Volgens VVD Olst-Wijhe een goede conclusie en precies waar onze lokale cultuur voor staat.