heeft u zelf nieuws of tips?

9 november 2020 | Erik-Jan Berends

Visie Olst-Wijhe beschrijft welke plekken kansrijk zijn voor windmolens en zonnevelden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe sprak op 3 november over de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie en besloot deze samen met het aangepaste toetsingskader voor besluitvorming voor te leggen aan de raad. Op 23 november buigt de raad zich over de visie.

De gemeente Olst-Wijhe begon eind 2017 met gesprekken met inwoners over een Energievisie, nu Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. In ruim vijftien bijeenkomsten gaven inwoners inbreng voor de visie. In de ruimtelijke visie staat welke plekken kansrijk zijn voor windmolens en zonnevelden. Het bijbehorende toetsingskader beschrijft de voorwaarden voor zowel wind als zon.

Voorwaarden

Voor de zomer deelden op twee avonden veertig insprekers hun mening met de raadsleden. De derde avond waren de raadsleden zelf aan zet en werden hun vragen beantwoord. Op 22 juni besprak de gemeenteraad de visie oordeelsvormend. Op basis van al deze avonden is het toetsingskader aangepast. In dit toetsingskader staan de voorwaarden die de gemeenteraad voor wind- en zonprojecten heeft vastgesteld. Een van deze voorwaarden is de inzet van een omgevingsadviesraad met inwoners en andere belanghebbenden uit een gebied.

Windenergie

Inwoners en belanghebbenden in een kansrijk gebied voor windmolens kunnen met elkaar in een omgevingsadviesraad een zogenaamd gebiedsproces doorlopen, meldt de gemeente in een persbericht. “In dit gebiedsproces bepalen zij samen onder welke voorwaarden windmolens een plek kunnen krijgen in hun gebied. Dit kunnen zij al doen vóórdat er een initiatiefnemer is. Dit is uniek, want in de meeste gevallen komen inwoners pas in beeld als er al een initiatief is. Door op deze manier te werken, hebben inwoners direct invloed op de voorwaarden die de raad nog niet vooraf heeft vastgesteld.”

Advies

De uitkomst van een gebiedsproces is een advies aan de gemeenteraad. De omgevingsadviesraad beslist zelf of zij het advies aan de gemeenteraad geeft of dat het blijft liggen tot er een ontwikkelaar is. Zij mag ook zelf aan de slag gaan met een windproject. De omgevingsadviesraad zoekt dan een ontwikkelaar die op hun voorwaarden een windproject wil ontwikkelen. Dit is een zogenaamde maatschappelijke tender. Deze optie geeft inwoners de meeste zeggenschap over de ontwikkeling van windmolens in hun gebied. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord.

Zonnevelden

In grote lijnen geldt deze manier van werken ook voor zonnevelden die groter zijn dan twee hectare. Het grootste verschil is dat daar pas een omgevingsadviesraad komt als er een concreet initiatief is. De gemeente kreeg destijds een financiële bijdrage van de provincie Overijssel om de visie met inbreng van inwoners vorm te geven. Wanneer de raad de visie vaststelt, informeert de gemeente haar inwoners en specifiek de omwonenden van de gebieden voor wind hierover.