heeft u zelf nieuws of tips?

17 oktober 2019 | Erik-Jan Berends

Ut Huus krijgt centrale rol in het versterken van de sociale infrastructuur

De noodkreet van veel organisaties en verenigingen dit voorjaar over het gebrek aan vrijwilligers en daling van de leden heeft iets teweeg gebracht. Onder meer nadat vele vertegenwoordigers van deze clubs in een raadsvergadering hierover met de gemeente hebben gesproken is er nu een vervolgaanpak voorgesteld.

Die aanpak moet leiden tot het verstevigen van de sociale infrastructuur in de gemeente Olst-Wijhe. Deze vervolgaanpak is met de manifestgroep en ut Huus uitgewerkt. Twee procesbegeleiders gaan met verenigingen en vrijwilligersorganisaties aan de slag met vijf proeftuinen. Deze vijf proeftuinen zijn: een nieuw dienstverleningsconcept voor het SPOC-park, inzet specifieke deskundigheid voor het stimuleren van ontwikkeling en innovatie leefbaarheidsprojecten kleine kernen, één agenda voor Olst-Wijhe met als doel de gemeente te profileren als een levendige en vitale gemeente, versterking van het bestuurlijk kader voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties en het creëren van een zogenaamd LAB XL waarin wordt gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking.

De gemeenteraad en het college hebben in het respectievelijke raadsakkoord en college-uitvoeringsprogramma aangegeven de grote maatschappelijke functie van het verenigingsleven in de kernen te onderkennen. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties bieden ontmoeting, culturele ontplooiing, sport- en beweegmogelijkheden en dragen bij aan het actief burgerschap van onze inwoners. De manifestgroep heeft aangegeven dat ze bij onderwerpen zoals het opleveren van concrete projectplannen met begroting, draagvlak verkrijgen bij hun achterban, het bewaken van continuïteit en borging graag ondersteund willen worden.

De manifestgroep wil ook starten met proeftuinen waarmee wordt geïnvesteerd in vitale voorzieningen. En dan gaat het niet alleen om de accommodaties maar zeker ook om het benutten en bundelen van kennis en talent in de Olst-Wijhese gemeenschap. Het is volgens de gemeente belangrijk dat ut Huus daarin een rol krijgt omdat zij een continue factor in de gemeente is en een rol heeft in het versterken van de sociale infrastructuur. “Ut Huus heeft de kennis en deskundigheid en is vervlochten in de lokale netwerken.”

Voor het komende jaar stelt de gemeente hiervoor eenmalig een bedrag van 35.000 euro beschikbaar.