heeft u zelf nieuws of tips?

7 april 2021 | Erik-Jan Berends

Provincie Overijssel en gemeenten: ‘Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd’

In een gezamenlijke zienswijze stellen de provincie Overijssel en negen betrokken gemeenten, waaronder Olst-Wijhe, dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming voor de uitbreiding van Lelystad Airport op deze manier niet kan verstrekken.

“De onderbouwing in de daarvoor ingediende aanvraag klopt niet. Bovendien zijn er grote onduidelijkheden over de verrekening van de stikstofdepositie met Schiphol. Opknippen vergunning is niet toegestaan”, aldus de ondertekenaars van de zienswijze.

Struikelblok

Het grootste struikelblok voor de provincie en gemeenten is dat de vergunning wordt aangevraagd voor de eerste tienduizend vliegbewegingen, terwijl nu al duidelijk is dat Lelystad Airport door wil groeien naar 45.000 vliegbewegingen. “Het is wettelijk niet toegestaan om de vergunning in onderdelen op te knippen. De vergunning moet betrekking hebben op het gehele project en dat zijn in dit geval de 45.000 vliegbewegingen.”

Vraagtekens

Ook hebben provincie en gemeenten grote vraagtekens bij de onderbouwing van de stikstofruimte in de ontwerp-vergunning. “Elke activiteit die bijdraagt aan emissie van stikstof moet voldoen aan de regels en vliegtuigbewegingen vormen hierop geen uitzondering”, stellen ze. “De uitbreiding van Lelystad Airport leidt tot een toename van de depositie van stikstof op kwetsbare Overijsselse Natura2000-gebieden. De neerslag van stikstof is schadelijk voor de natuur. Landelijk is bepaald dat geen extra neerslag van stikstof mag optreden. Nieuwe activiteiten kunnen daarom alleen een vergunning krijgen als op andere plekken activiteiten wordt gestaakt. Dit heet extern salderen.”

Strijdig

In de ontwerpvergunning wordt de extra stikstofemissie van Lelystad Airport verrekend met Schiphol. De ondertekenaars: “Schiphol heeft nog geen onherroepelijk vastgelegde stikstofruimte, want voor Schiphol is nog geen natuurvergunning afgegeven. De verrekening met Schiphol is strijdig met de regels voor extern salderen. Omdat ook onduidelijk is welke activiteiten op Schiphol hiervoor worden ingeperkt, kan onmogelijk worden vastgesteld of de uitbreiding van Lelystad Airport kan plaatsvinden zonder grote negatieve effecten op de Natura-2000 gebieden. Daarnaast zijn er mogelijk ongewenste gevolgen voor andere ontwikkelingen in de regio, zoals woningbouw, landbouw en energietransitie die ook een plek moeten hebben in de stikstofpuzzel. Tot slot ontbreekt het effect dat het toenemende wegverkeer van het naar Lelystad Airport zal hebben op de stikstofuitstoot.”

De zienswijze van Provincie Overijssel is tevens ondertekend door de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle.