heeft u zelf nieuws of tips?

30 mei 2021 | Erik-Jan Berends

Overschrijding van acht ton noopt gemeente Olst-Wijhe tot bezuinigen

De gemeente Olst-Wijhe heeft het voorspelde verlies over 2020 met 100.000 euro weten te beperken. Ondanks forse tekorten op Jeugdzorg en Wmo sloot de gemeente het coronajaar 2020 af met een verwacht verlies van 1,2 miljoen euro. De totale begroting bedroeg ruim 54 miljoen euro.

De begroting groeide in 2020 van 46 miljoen euro naar ruim 54 miljoen euro. Dit komt onder andere doordat de gemeentebudgetten uit 2019 voor doorlopende werkzaamheden heeft doorgeschoven naar 2020. Daarnaast heeft de gemeente geld gekregen van het rijk om regelingen in het kader van corona uit te voeren. En de gemeente heeft de budgetten voor Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning moeten verhogen.

Afwijking

Doordat door corona verschillende activiteiten in 2020 niet konden doorgaan stelt het college voor die activiteiten en het geld dat daarmee gemoeid is door te schuiven naar 2021. Daarna is het resultaat ruim 1,1 miljoen euro nadelig, een geringe positieve afwijking ten opzichte van het tekort van 1,2 miljoen euro waarmee in 2020 rekening werd gehouden.

Tegenvallers

Een bedrag van 60.000 euro is nu het voordelig saldo van de mee- en tegenvallers in 2020. De grootste meevallers komen uit de grondexploitaties, de bouwleges (hetgeen aangeeft dat er in 2020 volop is gebouwd in de gemeente), het budget voor de uitkeringen en een hogere algemene uitkering van het rijk. De tegenvallers zitten vooral in de hogere kosten voor jeugdzorg en Wmo en de gevolgen van corona zijn nog niet zichtbaar in dit resultaat.

Bezuinigen

De kosten voor Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (huishoudelijke hulp en maatwerkvoorzieningen) zijn 800.000 euro hoger. Deze overschrijding was voorzien en ook mede de reden dat de gemeente de komende jaren fors moet bezuinigen. Zorgen hierover heeft wethouder Hans Olthof zeker: “De uitgaven op het gebied van zorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder blijven ons ‘zorgenkindje’. Ook over 2020 moesten we, zoals verwacht, flink bijleggen op Jeugdzorg en Wmo. Dat houden we zo niet lang vol. We blijven een dringend beroep doen op Den Haag voor meer geld voor deze belangrijke taken. Vorig jaar zijn we als Olst-Wijhe zelf ook gestart met een onderzoek om te kijken of we als gemeente op dit terrein bepaalde zaken innovatiever en efficiënter kunnen organiseren. Met de aangekondigde bezuinigingen in zicht zitten we nu in een pittige periode, maar ik vertrouw erop dat we daar ook weer uitkomen.”

Druk

Olthof, wethouder Financiën: “Het afgelopen jaar was voor de gemeente heel bijzonder. We hebben een groot beroep gedaan op onze medewerkers om de coronamaatregelen goed uit te voeren. Dat is prima gelukt en zorgt bij mij voor een tevreden gevoel. De druk was hoog, maar we hebben geleverd wat me moesten leveren. Wat ook mooi is, is dat het resultaat over 2020 nauwelijks afwijkt van wat we verwacht hadden.”

Reserve

Het college stelt de gemeenteraad voor om het grootste deel van het overgebleven budget van 2020 door te schuiven naar 2021 voor het uitvoeren van zaken die doorlopen vanuit 2020. Er blijft dan nog 60.000 euro over. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve. De gemeenteraad vergadert op 5 juli over het jaarverslag en de jaarrekening.