heeft u zelf nieuws of tips?

7 mei 2019 | Erik-Jan Berends

‘Olst-Wijhese Energievisie is goede voorbereiding op Regionale Energiestrategie’

Gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders in Nederland hebben afspraken gemaakt over de aanpak van de energietransitie. Aanleiding voor de afspraken is het nationale klimaatakkoord waarover wordt onderhandeld.

Het klimaatakkoord leidt tot grote opgaven, meldt de gemeente Olst-Wijhe. “Er moet op grote schaal duurzame elektriciteit worden opgewekt. Ook voor verwarming van gebouwen en woningen – nu vaak met aardgas – worden duurzame alternatieven gezocht. Nederland is hiervoor opgedeeld in dertig regio’s die elk aan de slag gaan met een zogeheten regionale energiestrategie (RES). Olst-Wijhe hoort bij de regio West-Overijssel. De RES moet in 2020 klaar zijn.”

Marcel Blind, wethouder van de gemeente Olst-Wijhe en voorzitter van de Stuurgroep Energie Strategie West-Overijssel: “De energietransitie is een enorme opgave die iedereen gaat zien en voelen. We moeten belangrijke keuzes maken, die impact hebben op onze leefomgeving en het landschap in onze regio. Tegelijkertijd is de RES een kans om hier als regio zelf het initiatief in te nemen en de lijnen uit te zetten.” In alle besturen is recent gesproken over de concept-startnotitie voor de RES. Dit is het spoorboekje dat de samenwerkende partijen willen gebruiken om tot een regionale aanpak te komen.

In Olst-Wijhe wordt al anderhalf jaar gewerkt aan een gemeentelijke visie voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. In deze visie staan de onderzoeksgebieden en voorwaarden waaraan ontwikkelingen moeten voldoen. Blind: “Het is fijn dat wij dit proces al hebben doorlopen met onze inwoners. Er zijn zeker zestien bijeenkomsten geweest waarin we in gesprek zijn geweest over hoe en waar windmolens en zonnevelden mogelijk gemaakt kunnen worden in onze gemeente. We hebben ruim de tijd genomen hiervoor. Eigenlijk hebben wij dus het nodige voorwerk al gedaan voor de RES.”

In de RES doen alle Nederlandse gemeenten samen met provincies en waterschappen een bod voor de hoeveelheid opgewekte elektriciteit in de vorm van wind en zon. Er wordt gekeken naar de landelijke doelstelling van 35 terawatt. Elke gemeente doet via de RES een bod voor haar bijdrage aan deze landelijke doelstelling. De doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden behaald. Naast de hoeveelheid komen er ook locaties in de RES: de gebieden voor (potentiële) wind- en zonne-energieprojecten. Hiervoor heeft Olst-Wijhe het voorwerk dus al gedaan.

Niet alleen elektriciteit krijgt een plek in de RES, maar ook de omschakeling naar duurzame verwarming van gebouwen en woningen. In elke RES komt een bod over de beschikbare en realiseerbare warmtebronnen om aardgas te vervangen. Per gemeente en per dorp kunnen deze bronnen natuurlijk verschillen. Het bod voor zowel elektriciteit als warmte moet in juni 2020 klaar zijn. De optelsom van de dertig regionale strategieën moet uiteindelijk leiden tot realisatie van de doelen in het klimaatakkoord. Na ondertekening van het landelijke klimaatakkoord (naar verwachting net voor de zomervakantie) kan West-Overijssel snel aan de slag. Daarvoor doet de regio nu het voorbereidende werk.

Blind: “We staan aan het begin van het proces. De komende tijd horen inwoners veel over de RES. Er is nadrukkelijk aandacht voor de inbreng van volksvertegenwoordiging, bedrijven, instellingen en inwoners. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de diverse Algemene Besturen in de regio om in de toekomst de noodzakelijke besluiten te nemen.”

Het samenwerkingsverband Regionale Energiestrategie West-Overijssel betreft de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. De netbeheerders Rendo, Coteq en Enexis zijn als adviseurs hieraan toegevoegd.