heeft u zelf nieuws of tips?

22 maart 2024 | Erik-Jan Berends

Kindcentrum Wijhe heeft groen licht met uitbreiding SPOC-terrein

Het SPOC-terrein, dat het hart moet vormen van sport, onderwijs en cultuur in Wijhe, wordt uitgebreid. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestemmingsplanwijziging voor Kindcentrum Wijhe op 19 maart akkoord bevonden. Het wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

In het kindcentrum komen de scholen De Wije van De Mare en de Mijnpleinschool Wijhe. Ook wordt het de thuisbasis voor de kinderopvang van De Bieënkorf. Deze samenvoeging van voorzieningen moet volgens de gemeente Olst-Wijhe zorgen voor ‘een sterke, toekomstbestendige onderwijs- en opvangomgeving’.

Maatschappelijk
Voor de realisatie van dit project op de huidige sportvelden is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Het terrein, nu bestemd voor ‘recreatie – dagrecreatie’, zal veranderen naar een ‘maatschappelijke’ bestemming. Dit proces is al in gang gezet met een ontwerpbestemmingsplan dat eind 2023 ter inzage lag. Na afweging van binnengekomen zienswijzen en in overleg met het waterschap, is besloten het plan ongewijzigd door te zetten. De bestemmingsplanwijziging wordt 8 april voorgelegd aan de gemeenteraad met de vraag om deze definitief vast te stellen.

Verkeerssituatie
Uit de zienswijzen die zijn ingediend, is gebleken dat er zorgen bestaan over de verkeersafwikkeling en -veiligheid in de omgeving van het kindcentrum. Ondanks dat uit een verkeerskundig onderzoek van Goudappel blijkt dat de verkeerseffecten als gevolg van de ontwikkeling van het kindcentrum niet leiden tot verkeersonveiligheid, zegt het college de zorgen uit de buurt serieus te nemen om de verkeerssituatie verder te analyseren. Wethouder Marcel Blind: “Het college wil daarom een soortgelijk traject opstarten als dat bij het ‘fietsplan Olst’ is gedaan: samen met een verkeerskundig bureau en met (lokale) partijen/vertegenwoordigers om de tafel om kansen en knelpunten te inventariseren om uiteindelijk tot een fiets-/verkeersplan voor Wijhe te komen.” Hiervoor komt in 2025 een nieuw project.

Planning
Het definitieve bestemmingsplan wordt na het besluit van de raad weer voor zes weken ter inzage gelegd. Wanneer er geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State is het plan onherroepelijk. Hierna begint de aanbestedingsfase waarna het ontwerp verder wordt uitgewerkt. Het kindcentrum wordt naar verwachting eind 2026/begin 2027 in gebruik genomen.