heeft u zelf nieuws of tips?

30 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Gemeenteraad Olst-Wijhe stemt in met RES 1.0 West-Overijssel

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft maandagavond ingestemd met de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van West-Overijssel. Hierbij is en blijft de gemeentelijke autonomie bepalend. Dat laatste is door een amendement van het CDA, dat bijna raadsbreed met uitzondering van GroenLinks is aangenomen, toegevoegd aan het oorspronkelijke raadsbesluit van afgelopen maandagavond.

In de RES spreken de elf West-Overijsselse gemeenten af hoeveel duurzame energie zij willen opwekken in 2030. Olst-Wijhe draagt in de RES 1.0 74 GWh bij. Deze hoeveelheid staat ook in de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie die de gemeenteraad in november 2020 vaststelde. In totaal wil de regio West-Overijssel 1,6 TWh stroom duurzaam opwekken in 2030.

Zon

Deze 74 GWh bestaat uit 10 GWh zon op grote daken (bijvoorbeeld van (agrarische) bedrijven), 10 GWh projecten die al in de pijplijn zitten (projecten die al een vergunning hebben, zoals Noordmanshoek) en 54 GWh zon op veld of wind. Voor wind is op dit moment een voorlopige post opgenomen. De gemeenteraad heeft hierover nog geen beslissing genomen. De raad nam op maandag 31 mei een motie aan om het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van windmolens en de uitspraak van de Raad van State over een proces over de geluidsnorm van windturbines tot uiterlijk 1 januari 2023 af te wachten. Bij de RES 2.0, die in juli 2023 ingediend moet worden, wordt de voorlopige post voor wind al dan niet ingevuld.

Amendementen

De gemeenteraad heeft, naast het amendement van het CDA over instemmen met de RES 1.0 onder voorwaarde dat gemeentelijke autonomie bepalend is en blijft, nog 1 amendement en 6 moties behandeld. Het amendement en 5 van de 6 moties werden aangenomen. Het amendement was van het CDA en beoogt ook in de tekst van de RES 1.0 expliciet gemeentelijke autonomie op te nemen. Het amendement werd gesteund door Gemeentebelangen, VVD en PvdA. De aangenomen moties gingen over het onderbouwen door het college van het zon-bod van Olst-Wijhe aan de RES (ingediend door CDA, VVD en PvdA en gesteund door Gemeentebelangen en D66), het uitwerken van concrete afspraken binnen de samenwerking (ingediend door D66 en CDA en gesteund door VVD, PvdA en GroenLinks), zon op nieuw te bouwen gebouwen met industriefuncties (ingediend door D66 en CDA en gesteund door PvdA, Gemeentebelangen en GroenLinks), het monitoren van de voortgang van de RES (ingediend door D66 en gesteund door VVD, CDA, PvdA en GroenLinks) en in de RES 1.0 op te nemen dat er gestreefd wordt naar draagvlak in plaats van acceptatie (ingediend door VVD en gesteund door CDA en PvdA).