heeft u zelf nieuws of tips?

10 november 2021 | Erik-Jan Berends

Gemeenteraad Olst-Wijhe stemt in met begroting 2022

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft maandagavond 8 november de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vastgesteld. Voordat de raad instemde met de begroting, zorgde deze er met een amendement voor dat er structureel budget beschikbaar komt voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige en vitale lokale economie.

De bezuinigingsoperatie van dit voorjaar en de extra bijdragen van het Rijk zorgen voor wat ruimte in de begroting. Voor 2022 betekent dit een plus van 400.000 euro.

Economie

Het bedrag van ruim 82.000 euro dat de raad bestemde voor de lokale economie was nog niet verwerkt in de begroting. “Dat kwam omdat deze ontwikkeling nog niet voldoende in beeld was bij de afwegingen bij de kadernota in juli”, meldt de gemeente in een persbericht. “Qua procedure zou deze investering niet eerder afgewogen kunnen worden dan bij de behandeling van de volgende kadernota in juli 2022. Dat vonden de fracties in de raad te laat.”

Amendementen

Gemeentebelangen en VVD dienden daarom samen een amendement in voor een begrotingswijziging om geld beschikbaar te stellen voor de lokale economie. Datzelfde deden D66 en GroenLinks. De urgentie om snel budget beschikbaar te stellen sprak uit beide amendementen. Het antwoord op de vraag waar het geld vandaan moest komen, de zogenaamde dekking, was echter verschillend. Gemeentebelangen en VVD wilden dit doen door inzet van het begrotingsoverschot, D66 en GroenLinks door de OZB te verhogen.

Toekomstbestendig

Het amendement van Gemeentebelangen en VVD werd aangenomen met negen stemmen voor (naast de indieners ook PvdA) en zeven tegen. Alle raadsleden waren het er overigens wel over eens dat een vitale lokale economie van belang is voor de toekomstbestendigheid van de gemeente Olst-Wijhe.

Het merendeel van de raad stemde in met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025. Alleen de PvdA stemde tegen.