heeft u zelf nieuws of tips?

15 november 2019 | Erik-Jan Berends

Gemeenteraad Olst-Wijhe stelt begroting 2020 vast

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft op maandagavond 11 november de begroting voor 2020 vastgesteld. Hiermee heeft het college het besluit van de raad uitgevoerd om de kadernota van juli 2019 te wijzigen. De raad heeft toen het college de opdracht gegeven om opnieuw te bekijken hoe de begroting sluitend gemaakt kon worden, zonder ingrepen als het extra verhogen van de onroerendezaakbelasting.

De begroting komt zoveel mogelijk tegemoet aan het raadsakkoord. Er is gebalanceerd tussen de ambities en de financiële mogelijkheden. Overigens is er in de begroting slechts beperkt ruimte om te manoeuvreren. Want de grootste hap uit de begroting van 44,8 miljoen euro gaat naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Dit zijn bijvoorbeeld onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur.

Overbruggingsjaar

Het jaar 2020 wordt qua nieuwe ontwikkelingen een tussenjaar, een jaar met een pas op de plaats. Een klein deel van de begroting gaat naar nieuw beleid dat nodig is om ambities uit het raadsakkoord te realiseren. Daarnaast wordt ter overbrugging van het begrotingsjaar 2020 ‘eenmalig geld’ ingezet. Door één miljoen euro uit de reserves in te zetten kunnen naast autonome ontwikkelingen en noodzakelijke nieuwe beleidswensen ook een aantal problemen op het gebied van de organisatie worden opgelost.  Inzet op specifieke thema’s kunnen dan wel in 2020 worden gecontinueerd. Hierbij gaat het onder meer om duurzaamheid, dienstverlening, participatie, digitale transformatie, uitvoering van de Omgevingswet en vitaal platteland.

Subsidies

De raad heeft bij de behandeling van de begroting een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om gebruik te maken van subsidiebureaus. Dit om zo goed in beeld te krijgen welke subsidiekansen er voor de gemeente Olst-Wijhe zijn op regionaal, landelijk en Europees niveau. De motie was ingediend door PvdA, CDA en D66.

Daarnaast is een motie ingediend door D66 en GroenLinks om een onderzoek uit te voeren naar de bereidwilligheid van consumenten om streekproducten te kopen. Deze motie is aangehouden, hetgeen betekent dat de raad hierover op een later moment besluit.

Gemeentefonds

De begroting van de gemeente wordt voor het grootste deel (ongeveer 70 procent) gevoed door uitkeringen vanuit het rijk. Dat dit voor gemeenten tegenvalt en zij moeten bezuinigen, terwijl op landelijk niveau het qua financiën juist heel goed gaat, is moeilijk te verteren voor de fracties in de gemeenteraad. Helemaal omdat dit ook geleid heeft tot het nemen van pijnlijke bezuinigingsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de korting van 5 procent op beïnvloedbare budgetten, het verhogen van de toeristenbelasting en het minder geld beschikbaar stellen voor nieuw beleid.

Ook het college deelt dit gevoel. Een lobby richting het Rijk hierover wordt dan ook zowel door de raad als door het college ondersteund.