heeft u zelf nieuws of tips?

12 februari 2024 | Erik-Jan Berends

Gemeenteraad moet nog besluiten over woningbouw op Tellegenlocatie Wijhe

Nikkels Projecten en Bemog Projectontwikkeling willen op de plek van de voormalige Tellegenschool in Wijhe en op een deel van het grasveld ernaast 25 woningen bouwen. Vorige week besloot het college om de gemeenteraad voor te stellen om de bestemming van de locatie te wijzigen van ‘Maatschappelijk’ en ‘Groen’ naar ‘Wonen’. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de raadsvergadering van 26 februari.

De Tellegenschool aan Achter de Hoven 37 in Wijhe kwam leeg te staan door de fusie en verhuizing van de basisscholen De Tellegen en De Peperhof. De 25 woningen die op deze plek komen, zijn onder andere bestemd voor senioren en starters. Er komen negen appartementen op een deel van het grasveld en zestien woningen op de locatie van de Tellegenschool. De gemeente Olst-Wijhe meldt dat er in het plan aandacht is voor betaalbaarheid. “Er komen vier sociale huurwoningen en zes betaalbare koopwoningen tot 300.000 euro.”

Bestemmingsplan 
Om de nieuwbouw mogelijk te maken, moet de locatie de bestemming ‘Wonen’ krijgen.  Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor heeft eind 2023 zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze binnengekomen, waarna in de toelichting het plan in meer detail is beschreven. Het college stelt nu aan de raad voor om het bestemmingsplan met een wijziging in de toelichting vast te stellen.

Beroep
Wanneer de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en er geen beroep wordt ingediend, kunnen Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling het bouwplan verder uitwerken en realiseren. De verkoop van de woningen is naar verwachting medio 2024. Volgens de planning wordt het voormalige schoolgebouw na de zomer gesloopt en is het de bedoeling dat er begin 2025 wordt begonnen met de bouw van de woningen.

Meedenken 
“Inwoners konden op verschillende momenten meedenken over het plan voor herontwikkeling van de Tellegen-locatie”, aldus de gemeente Olst-Wijhe. “In 2022 vond er een openbare ‘biedprocedure’ plaats, waarbij partijen hun plan voor herontwikkeling van de locatie konden indienen. Omwonenden hebben via de website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl aangegeven welk plan zij het beste vonden voor hun omgeving en waarom. Na beoordeling van de plannen door de gemeente is de opdracht voor herontwikkeling gegund aan Nikkels/Bemog.” De projectontwikkelaar heeft het plan voor de woningbouw tijdens inloopmomenten aan de omwonenden laten zien. De gemeente: “Het plan is met de reacties van omwonenden aangepast. Zie daarvoor de projectwebsite www.tellegenpark.nl.”

Groeien
Onder de noemer ‘Olst-Wijhe, toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’ wil de gemeente tot 2032 groeien met 1.000 tot 1.200 woningen. Nieuwbouw op de locatie van de Tellegenschool in Wijhe moet hieraan bijdragen.