heeft u zelf nieuws of tips?

3 juni 2021 | Erik-Jan Berends

Gemeenteraad besluit over locatie Kindcentrum en praat over digitalisering en klanttevredenheid

De gemeenteraad van Olst-Wijhe is maandagavond unaniem akkoord gegaan met de plannen voor het nieuwe kindcentrum op het SPOC in Wijhe. De beslissing over de benodigde investering van 10,4 miljoen wordt op 5 juli genomen bij de besluitvorming over de kadernota. De raad gaf aan het belangrijk te vinden dat dit budget niet wordt overschreden.

De gemeenteraad sprak maandag over het toekomstige onderwijs in Wijhe en Boerhaar. De toekomstige plek voor de gefuseerde scholen van mijnplein en De mare wordt de SPOC-locatie. SPOC staat voor Sport Onderwijs Cultuur en is daarmee ook volgens de raad de juiste plek voor het nieuwe kindcentrum, waarin de twee basisscholen en kinderopvang de Bieënkorf gaan samenwerken.  De raad uitte verder zorgen over de leefbaarheid op de Boerhaar waar straks de school zal verdwijnen. Ook de gevolgen die dit kan hebben voor buurthuis Pinokkio worden zwaar gevoeld. De raadsleden benadrukten het ook nog belangrijk te vinden dat er oog blijft voor veiligheid en kleinschaligheid.

Digitalisering

Tijdens de raadsvergadering kwam ook het onderzoek van de Rekenkamercommissie Olst-Wijhe over de digitale dienstverlening van de gemeente aan bod. Daaruit blijkt dat de gemeente aansluit bij de landelijke richtlijnen. Het nog verder digitaliseren van de dienstverlening kan kosten besparen. Dat zijn een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. Daarnaast concludeert de commissie dat samenwerking, onder andere met Deventer en Raalte de gemeente helpt in de uitvoering. De raad concludeert dat het belangrijk is dat ook Olst-Wijhe voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor digitale toegankelijkheid en dat goede dienstverlening centraal staat.

Klanttevredenheid

De Rekenkamercommissie geeft een aantal aanbevelingen over onder andere het beter in beeld brengen van de klanttevredenheid. Daarnaast zegt de commissie dat de gemeente een bewustere afweging zou kunnen maken in de kanalen, zoals balies en website waarlangs de inwoners diensten kunnen afnemen. En daarbij zou nog beter gebruik gemaakt kunnen worden van de digitale mogelijkheden. Een specifieke aanbeveling voor de raad is te zorgen dat het ambitieniveau van de gemeente ook zichtbaar wordt in de uitvoering. Hierin kon de raad zich vinden.