heeft u zelf nieuws of tips?

31 oktober 2023 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe maakt visie op ruimtelijke en sociale toekomst

De gemeente Olst-Wijhe gaat een visie op de toekomst van de gemeente maken. Het is volgens de gemeente verstandig om nu al na te denken over diverse zaken die van invloed zijn op de leefbaarheid en leefomgeving in de dorpen en kernen. “En dat heeft betrekking op ruimtelijke én sociale aspecten.”

De gemeente wil dat in samenspraak met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en vele anderen doen. De aftrap van dit proces is een digitale enquête voor alle inwoners. Het gaat bij de visie om de leefomgeving van de inwoners van Olst-Wijhe. Deze leefomgeving is volop in verandering en de gemeente wil zich hierop voorbereiden. Dit met het oog op onder meer het veranderende klimaat, de wooncrisis en vergrijzing. Ook onderwerpen die in het buitengebied spelen zoals stikstof vragen om een beeld hoe hiermee om te gaan op de langere termijn.

Buitenruimte
De gemeente: “Deze en andere ontwikkelingen hebben invloed op de leefomgeving van ons en onze kinderen en komen samen in de toekomstvisie voor Olst-Wijhe. In de visie gaat het er bijvoorbeeld over hoe we de buitenruimte zo inrichten dat het uitnodigt om te ontmoeten en te bewegen. En bijvoorbeeld over waar we woningen en bedrijven gaan bouwen met oog voor zaken zoals het groen, ruimte en duurzaamheid.”

Ambities
Verantwoordelijke wethouder Judith Compagner zegt het als volgt: “De leefwereld van onze inwoners staat hierbij centraal. We leggen vast wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving, welke ambities we hebben en welke keuzes we maken om deze te verwezenlijken. Met het oog op onze sociale omgeving kijken we naar aspecten die te maken hebben met goed kunnen opgroeien, meedoen en omzien naar elkaar, prettig en veilig wonen en vitaal leven. Hoe zorgen we voor elkaar als we weten dat in 2030 bijna eenderde van onze inwoners ouder is dan 65 jaar? En wat betekent de groei van onze bevolking voor onze voorzieningen? Allemaal onderwerpen die aan bod komen.”

Samenhang
De gemeente gaat hiervoor een zogenaamde Omgevingsvisie en een Sociale Toekomstvisie maken. De Omgevingsvisie behandelt de ruimtelijke aspecten en de Sociale Toekomstvisie, de naam zegt het al, de sociale aspecten. Compagner: “Als beleidsdocumenten worden het twee visies, maar het opstellen hiervan doen we zoveel mogelijk in samenhang. We nodigen inwoners, partners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, kerken en vele anderen uit om mee te denken.”

Toekomst
Zaken als financiën, bestaand beleid en regelgeving en beleid van andere overheden zijn zaken waarmee de gemeente Olst-Wijhe rekening moet houden. Op veel terreinen is er al beleid. De gemeente Olst-Wijhe brengt alle thema’s zoveel mogelijk samen. Compagner: “We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar ons er wel zo goed mogelijk op voorbereiden en daar waar mogelijk invloed uitoefenen op de gewenste toekomstige leefomgeving.”

Enquête
Tot en met 15 november hebben inwoners de mogelijkheid om een enquête in te vullen. Deze is te vinden op mijnkijkop.olst-wijhe.nl. Onder de inzenders van de enquête wordt een aantal VVV Cadeaubonnen verloot ter waarde van 25 euro. Via de website is ook de voortgang en achtergrondinformatie over Omgevingsvisie en Sociale Toekomstvisie te vinden.