heeft u zelf nieuws of tips?

4 december 2023 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe maakt planning sanering grond drugslab Den Nul bekend  

Een projectgroep van de gemeente Olst-Wijhe heeft de afgelopen maanden uitgezocht wat er allemaal voor nodig is om de vervuilde grond van het drugslab Den Nul te saneren. Allerlei vergunningen zijn aangevraagd en er is veel overleg geweest met betrokken instanties. Daaruit is de conclusie getrokken dat het afgraven van de vervuilde grond het beste kan plaatsvinden in de zomer van 2024, omdat het grondwater dan gemiddeld genomen het laagst staat. Dit is ook het advies van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor die tijd vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.

Aanleiding
In augustus 2022 is in Den Nul een drugslab ontdekt. Na een verkennend bodemonderzoek werd eind december 2022 duidelijk wat de ernst van de vervuiling is. In eerste instantie zou de grondeigenaar de sanering zelf uitvoeren, maar halverwege 2023 gaf hij aan dat hij hiertoe niet in staat was. In juli 2023 besloot de gemeente Olst-Wijhe de vervuilde grond te gaan saneren. Omdat de specialistische kennis voor deze sanering niet aanwezig was binnen de gemeente zijn hiervoor een externe projectleider plus een directievoerder ingehuurd. Zij gingen aan de slag met het aanvragen van alle benodigde vergunningen, het laten uitvoeren van diverse onderzoeken en overleggen met de instanties die bij de sanering betrokken moeten worden. Inmiddels is een nader bodemonderzoek uitgevoerd, waarmee de vervuiling beter in kaart is gebracht.

Planning
Nagenoeg alle informatie die nodig is voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de sanering is nu beschikbaar. Het afgraven van de grond staat gepland medio juni 2024. Tot die tijd worden de nodige voorbereidingen gedaan zoals de aanbesteding, de selectie van een aannemer die het werk gaat uitvoeren en het aanbrengen van een onderwaterpomp in een filterbuis bij de te saneren grond om verdere verspreiding van de grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen (beheersmaatregel).

Wanneer Wat Door wie
December 2023/januari 2024

 

Aanbesteding werk en selectie aannemer Gemeente Olst-Wijhe
Januari/februari 2024

 

Aanbrengen grondwater-beheerssysteem en opstarten Aannemer gemeente Olst-Wijhe in overleg met Waterschap Drents Overijsselse Delta
Februari/maart 2024

 

Verwijderen struiken Aannemer gemeente Olst-Wijhe
Mei/Juni 2024

 

Opruimen locatie door het verwijderen van containers en andere bovengrondse bebouwing plus ondergrondse septictanks en een vrachtwagenonderstel Aannemer grondeigenaar
Aansluitend in juni 2024 Start afgraven te saneren grond Aannemer gemeente Olst-Wijhe
Einddatum onbekend (verwachte uitvoeringsduur 4 tot 6 weken Afhankelijk van de hoeveelheid af te graven vervuilde grond  

Veiligheid
Soms merken inwoners iets op in hun buurt, waarbij ze het gevoel hebben dat iets niet klopt. Dat kan zijn omdat men iets ruikt, ziet of hoort. Bijvoorbeeld een woning waar alleen ‘s nachts beweging is, een loods waar opeens camerabewaking is en/of opvallend veel aanloop van personen en voertuigen. Het kan zijn dat er dan sprake is van ondermijnende criminaliteit. In de praktijk blijkt namelijk dat omwonenden van bijvoorbeeld drugslabs wel opvallende zaken hebben opgemerkt maar dit niet gemeld hebben omdat hun signaal niet concreet genoeg was.

De gemeente Olst-Wijhe roept iedereen op om onderbuikgevoelens altijd te melden, zodat ze bekeken en onderzocht kunnen worden. Dit kan bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. Zo houden we samen de buurt veilig.