heeft u zelf nieuws of tips?

21 april 2022 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe heeft twee locaties voor ‘Flexwonen’ op het oog

Vooruitlopend op het vaststellen van de Woonvisie voert de gemeente Olst-Wijhe het Flexwonen programma versneld uit zodat er op korte termijn vijftig tot honderd woningen beschikbaar komen. Deze woningen worden ingezet voor de algehele woningnood in de gemeente. De gemeente: “Door roulatie met bestaande woningen kunnen we ook vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders huisvesten.”

Ze pakt het Flexwonen samen met SallandWonen op. Flexwoningen zijn woningen die relatief snel kunnen worden gerealiseerd en die tien tot vijftien jaar blijven staan. Om versnippering van de woningen over meerdere locaties te voorkomen, gaat de voorkeur van het college uit naar twee locaties waar per locatie vijfentwintig tot vijftig woningen kunnen staan. De gemeente Olst-Wijhe kijkt samen met SallandWonen en externe partijen of deze flexwoningen op korte termijn zijn te realiseren op deze voorkeurslocaties. Zodra dat bekend is, worden deze locaties bekend gemaakt. Daarnaast kijkt het college naar de mogelijkheden van andere kleinere locaties.

Crisisopvang

De crisisopvang van Oekraïense vluchtelingen op Summercamp is afgerond. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen op hun nieuwe opvanglocatie voor een langere periode een zekere rust, privacy en veiligheid vinden. Met de opvang op Summercamp droeg de gemeente Olst-Wijhe bij aan de eerste opvang binnen de Veiligheidsregio IJsselland. Het college heeft besloten na deze crisisnoodopvang Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd binnen de gemeente op te vangen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een aantal van zeventig tot honderd vluchtelingen voor een periode van zes maanden tot twee jaar. Daarnaast moet de gemeente in 2022 ongeveer vijfentwintig statushouders een woonplek aanbieden.

Woningnood

De woningnood is hoog en de gemeente zegt de woningcrisis stevig te willen aanpakken. Dit blijkt uit de nieuwe Woonvisie. In deze Woonvisie is ook het al langer gewenste concept Flexwonen opgenomen. Het realiseren van de flexwoningen vraagt de nodige tijd en die is er volgens de gemeente eigenlijk niet; de nood is hoog. Daarom keek de gemeente naar woonruimte die op korte termijn beschikbaar is, als overbrugging, en waar tijdelijk statushouders en Oekraïense vluchtelingen kunnen wonen. Als overbrugging wordt ervoor gekozen om de statushouders op te vangen in woningen die tijdelijk beschikbaar worden gesteld door SallandWonen. Ook de Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen.

Statushouders

Vanaf 21 april worden er voor een periode van ongeveer een jaar statushouders in zes woningen van SallandWonen aan de Beatrixlaan in Wijhe opgevangen. Deze woningen staan op de nominatie om over ongeveer een jaar te worden gesloopt. De plannen voor deze locatie gaan gewoon door. Hierdoor kunnen de sloopwoningen nog een jaar worden ingezet voor de opvang van statushouders. De omwonenden van de Beatrixlaan in Wijhe zijn geïnformeerd. Voor hen organiseert de gemeente een inloopmoment waar ze vragen kunnen stellen over deze tijdelijke opvang.

Vluchtelingen

De opvang van Oekraïense vluchtelingen is afhankelijk van de vluchtelingenstroom en beschikbare opvangplekken in de regio. Er zijn momenteel wel gesprekken met een mogelijke opvanglocatie in de gemeente Olst-Wijhe. Burgemeester Ton Strien: “Door de oorlog in Oekraïne maar ook het wrede geweld op andere plekken in de wereld, worden nog steeds veel mensen van huis en haard verdreven. Zij zoeken een veiliger plek in andere landen en komen ook in Olst-Wijhe terecht. Wij hebben net als andere gemeenten de taak om vluchtelingen en statushouders onderdak te geven. Ik spreek de hoop uit dat wij met z’n allen de mensen die wij ontvangen in onze gemeente een hartverwarmend welkom geven, zodat zij, al dan niet tijdelijk, snel een onderdeel worden van onze samenleving.”