heeft u zelf nieuws of tips?

13 november 2020 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe gaat op zoek naar twee miljoen euro

De gemeente Olst-Wijhe gaat ook het bestaande beleid onder de loep te nemen om te koersen op een stabiele financiële toekomst. Heroverwegingsvoorstellen moeten in totaal een bedrag opleveren van 2 miljoen euro.

Op dit moment kan de gemeente de uitgaven voor de langere termijn niet verenigen met de verwachte inkomsten. Voor de korte termijn (2021) wordt een keer aangevuld vanuit de algemene reserve. “Maar dat is geen structurele oplossing”, meldt de gemeente. Voor 2022 moet ze 750.000 euro aan ruimte maken, voor de jaren daarna structureel 1,5 miljoen euro. De inzet is dat met ingang van de raadsperiode in 2022 de nieuwe raad met een financieel gezonde basis aan de slag kan.

Noodzaak

‘Scherp aan de wind zeilen.’ Zo wil de gemeente Olst-Wijhe de ‘perfect storm’ het hoofd bieden. Het financiële beeld bij de begrotingsvoorbereiding stemde niet vrolijk. Het college sprak van een ‘perfect storm’, waarin zaken als ontwikkelingen sociaal domein, de herverdeling van het gemeentefonds en corona elkaar negatief beïnvloeden. Om het tij te keren, vind het college het nodig om opnieuw na te denken over de verschillende beleidsvelden en de noodzaak en belangrijkheid hiervan. “De gemeente kan de richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.”

Bezuinigen

Op het gebied van het sociaal domein is sprake van forse overschrijdingen. Daarom gaat specifiek hiervoor op korte termijn een speciale werkgroep aan de slag. Deze maakt onder meer een analyse van de ontwikkelingen in de uitgaven op het gebied van zorg, werk en inkomen over de afgelopen jaren en een prognose van de uitgaven voor de komende jaren. Daarnaast komen er voorstellen om meer greep op de uitgaven te krijgen en te kijken waar er nog mogelijkheden tot bezuinigen zijn.

Onderzoek

Het onderzoek loopt tot 1 april 2021. Dan legt het college de zogenaamde heroverwegingsvoorstellen voor aan de gemeenteraad. Deze heroverwegingsvoorstellen moeten in totaal een bedrag opleveren van 2 miljoen euro. Dat is meer dan de benodigde 1,5 miljoen. Dat is een bewuste keuze omdat de gemeenteraad zo ook zelf nog ruimte heeft om zijn eigen afwegingen te maken. De raad gaat hiervoor na 1 april met maatschappelijke organisaties en inwoners in gesprek. De precieze aanpak hiervoor wordt nog uitgewerkt. De uiteindelijke besluiten worden genomen bij de behandeling van de kadernota medio 2021.

Besluit

“Om alles goed te organiseren en regelen wordt het een drukke en intensieve tijd voor de gemeentelijke organisatie”, meldt de gemeente. “Het is alle hens aan dek omdat eigen medewerkers het grotendeels uitvoeren. Er wordt beperkt externe kennis en ondersteuning ingehuurd.” De gemeenteraad besluit op 23 november over de door het college voorgestelde aanpak voor de heroverweging.