heeft u zelf nieuws of tips?

30 mei 2020 | Erik-Jan Berends

Gemeente Olst-Wijhe boekt positief financieel resultaat over 2019 

De gemeente Olst-Wijhe heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van 602.000 euro. De totale begroting van 2019 bedroeg ruim 44 miljoen euro. 

Het positieve resultaat komt met name door incidentele gebeurtenissen en doordat een bedrag van 1,2 miljoen euro uit de reserve is gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen. Hans Olthof, wethouder Financiën, kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar: “Er is hard gewerkt om onze dorpen en kernen vitaal en leefbaar te houden”, zegt hij. “En we hebben mooie resultaten geboekt. Ik denk bijvoorbeeld aan het plan ‘scholen voor morgen’ waar we samen met de schoolbesturen plannen hebben gemaakt voor toekomstbestendige huisvesting voor basisscholen. Ook hebben we stappen gezet in de inclusieve samenleving door projecten voor statushouders en ouderen te ondersteunen. En tenslotte zijn er mooie plannen gemaakt om de verkeersveiligheid van Olst-centrum te bevorderen. Plannen die binnenkort uitgevoerd zullen worden. Daarnaast ben ik blij dat de grondexploitatie – na jaren van rode cijfers – nu weer positief is. Er wordt volop gebouwd in de gemeente waaruit blijkt dat we voor veel mensen een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, te werken en te recreëren.”

Jaarlijks

Zoals elk jaar ging ook in 2019 het grootste deel van de gemeentefinanciën naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen: het onderhoud van de openbare ruimte, onderwijshuisvesting, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en dergelijke. Een deel van de begroting ging naar nieuwe beleidsterreinen, zoals de uitvoering van het programma Samen Duurzaam waaronder het opstellen van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie, wijkaanpak en de ontwikkeling van het programma Klimaatadaptatie.

Resultaat

Het college stelt aan de raad voor om een deel van het financiële resultaat over 2019 te herbestemmen. Na herbestemming blijft uiteindelijk afgerond 337.000 euro over en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve ‘Nader te bestemmen middelen’. De raad bespreekt het jaarverslag en de jaarrekening in de vergadering van 29 juni aanstaande.