heeft u zelf nieuws of tips?

4 maart 2020 | Erik-Jan Berends

College Olst-Wijhe wil meer inzet buitengewoon opsporingsambtenaren

De inzet van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) draagt bij aan het prettig wonen in de gemeente Olst-Wijhe, stelt het college van burgemeester en wethouders. Ze stelt de raad voor de boa-inzet te verhogen van 9 naar 15,5 uur per week.

De inzet van de boa’s in de openbare ruimte is nu beperkt. Niet alle verzoeken voor toezicht en handhaving kunnen worden opgepakt. Ook zijn er taken die nu geen aandacht krijgen waarbij dat volgens het college wel gewenst is.

Toezicht

In 2017 zijn de boa’s van team Toezicht en Handhaving van de gemeente Deventer begonnen met het houden van toezicht en handhaven in de gemeente Olst-Wijhe. De boa’s voeren taken uit waaraan de politie geen prioriteit kan geven omdat de aandacht in eerste instantie uitgaat naar opsporing en ernstige overtredingen.

Evaluatie

Uit een evaluatie van de inzet van de boa’s blijkt dat de boa’s goed werk doen en dat hun inzet effectief is, meldt het college. “Niet alle meldingen kunnen worden opgepakt, terwijl de gemeente juist vaker wordt verzocht om toezicht te houden of handhavend op te treden. Dit komt onder andere door de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen elkaar vaak niet durven aan te spreken op hun gedrag uit angst voor hun reactie.” Het college wil daarom dat de inzet wordt uitgebreid waarbij er niet alleen meer tijd is voor de huidige taken en periodieke/projectmatige controles, maar ook voor handhaving van de drank- en horecawet en toezicht op nieuwe verkeerssituaties.

Leefbaarheid

De extra inzet van de boa’s moet bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente. De urenuitbreiding kost per jaar 13.000 euro extra. De evaluatie en het voorstel voor extra uren worden in het voorjaar besproken in de raad. Bij de bespreking van de Kadernota 2021-2024 besluit de gemeenteraad of het extra bedrag van 13.000 euro in de begroting wordt opgenomen.