heeft u zelf nieuws of tips?

19 februari 2019 | Erik-Jan Berends

College Olst-Wijhe werkt Raadsakkoord 2018 – 2022 uit

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe heeft het akkoord ‘Samen verder’ van de huidige raad vertaald in een uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat het college heeft uitgewerkt wat het vraagt om de ambities uit het raadsakkoord uit te kunnen voeren.

Het is de eerste keer dat het college op deze manier zowel de wensen uit het raadsakkoord alsook de overige beleidswensen in beeld heeft gebracht. Met het uitvoeringsprogramma wordt duidelijk wat voor inspanningen er nodig zijn qua organisatie en financiën om het raadsakkoord te verwezenlijken. De gemeente wil hierbij werken aan een balans tussen ambities en mogelijkheden.

De gemeenteraad geeft in de raadsvergadering van 11 maart zijn oordeel over het concept college uitvoeringsprogramma. Het programma bestrijkt een periode van nu nog drie jaar. Omdat de financiële reikwijdte en capaciteit van de organisatie uiteraard grenzen kent, wordt aan de raad ook gevraagd om aan te geven wat zij het belangrijkst vinden om te realiseren en op welke termijn. Niet alle ambities kunnen op elk gewenst moment gerealiseerd worden.

Na behandeling van het voorstel in de raad stelt het college het uitvoeringsprogramma definitief vast. Dit is dan de opmaat naar de Kadernota 2020-2023, die de raad in juli van dit jaar vaststelt. Daarin worden dan de fasering bepaald en de budgettaire afwegingen gemaakt.

Het is ook de eerste keer dat het college een uitvoeringsprogramma maakt voor deze hele periode. Om de vinger aan de pols te houden, houdt de gemeente een tussentijdse evaluatie (midterm review) waarbij inhoud en financiën aan de orde komen. “Dit is mede nodig omdat het altijd mogelijk is dat er nieuwe ontwikkelingen op de gemeente afkomen. De werkelijkheid is dynamisch en soms onvoorspelbaar”, aldus het college.

Na de vaststelling van het uitvoeringsprogramma wordt bekeken hoe in de verschillende deelonderwerpen het gesprek met de maatschappelijke partners en de samenleving plaatsvindt.