heeft u zelf nieuws of tips?

11 juni 2021 | Erik-Jan Berends

College Olst-Wijhe bezuinigt minder en stelt OZB-verhoging van 5 procent voor

De gemeente Olst-Wijhe zegt een balans te hebben gevonden tussen de gemeentelijke financiële veerkracht en de maatschappelijke effecten die de bezuinigingsoperatie ‘Bezuinigen voor de toekomst’ met zich meebrengen. Dit staat in de kadernota die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeentelijke kadernota geeft inzicht in het financiële huishoudboekje voor de komende vier jaar. Op basis hiervan wordt in het najaar de begroting voor 2022 en de meerjarenraming voor 2023-2025 gemaakt. Voor deze begroting is het de bedoeling dat de geschatte inkomsten en de geschatte uitgaven in evenwicht zijn. Om dit voor elkaar te krijgen, moet de gemeente bezuinigen, maar minder dan een paar maanden geleden verwacht. Dit komt volgens het college doordat het Rijk meer dan een miljard euro extra uittrekt voor jeugdzorg in 2022 en doordat inwoners en organisaties hun inbreng konden geven in een peiling en gesprekken met de gemeenteraad.

Reklamix

Hierdoor gaan bepaalde bezuinigingen, die in april in beeld waren, niet door of zijn minder ingrijpend. Voorbeelden hiervan zijn zwembad De Welters, de inzet van de BOA’s, bepaalde onderdelen van het minimabeleid en de gemeentelijke communicatie via de IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix. Uit de peiling en gesprekken bleek ook dat een groot deel van de bevolking meer OZB wil betalen als daardoor voorzieningen op peil kunnen blijven. Het college stelt daarom voor om deze OZB met ingang van 2022 met 5 procent te verhogen, met uitzondering voor (boeren)bedrijven.

Meerjarenbegroting

Voor de meerjarenbegroting kiest het college ervoor om niet 3 miljoen euro te bezuinigen, zoals in maart nog werd genoemd, maar 2,2 miljoen. Het college doet dit om de maatschappelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Om toch de begroting rond te krijgen, wordt minder geld voor nieuw beleid gereserveerd dan de bedoeling was. Daarnaast is voor 2022 de extra bijdrage van het Rijk voor jeugdhulp meegenomen. Als de compensatie vanuit het Rijk structureel wordt, dan gaat de gemeente dit onder meer inzetten voor opvang van risico’s, ruimte voor plannen van de nieuwe raad en herstel van de financiële weerbaarheid.

Bespreking

De gemeenteraad neemt op 5 juli zijn besluit. Daaraan voorafgaand is er nog op 21 en 22 juni uitgebreid overleg tijdens de oordeelsvormende raadsbesprekingen.

Participatieverslag

Belangrijke bijdrage voor de beraadslagingen over de kadernota vormt de inbreng van de samenleving, aldus het college. “Onder regie van de raadscommissie is het gesprek met inwoners en organisaties gevoerd. De samenleving maakte ruimschoots gebruik van de mogelijkheid om zorgen te uiten over de mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Dit door gebruik te maken van de peiling en/of door deel te nemen aan gespreksavonden. Ongeveer 1.150 inwoners dachten mee.”

Het complete participatieverslag is te lezen op www.olst-wijhe.nl/bezuinigenvoordetoekomst.