heeft u zelf nieuws of tips?

1 november 2021 | Erik-Jan Berends

Begroting van de gemeente Olst-Wijhe laat weer zwarte cijfers zien

De gemeente Olst-Wijhe gaat zwarte cijfers schrijven in 2022. De bezuinigingsoperatie van dit voorjaar en de tegemoetkomingen van het Rijk zorgen voor wat lucht in de begroting, meldt de gemeente. Voor 2022 verwacht ze een plus op de begroting van ongeveer 400.000 euro. Daarmee lijkt er voor de nieuwe raad in 2022 meer financiële armslag te ontstaan.

Burgemeester Ton Strien en wethouder financiën Hans Olthof houden wel hun zorgen. Die hebben alles te maken met de afhankelijkheid van het rijksbeleid. “Die levert geld dat we nodig hebben voor de taken die we uitvoeren”, legt Strien uit. “Maar we krijgen te weinig structureel geld. De Raad van het Openbaar Bestuur is daarover ook heel kritisch. Het gaat steeds om miljoenen die we ineens wel krijgen of ineens niet worden uitgekeerd. Het is heel grillig en daarom heel moeilijk te begroten. We zijn kritisch op het vorige kabinet en kijken met argusogen naar het toekomstige. De relatie staat wel onder druk.”

Grillig

De bestuurders hebben hun zorgen over de negatieve gevolgen van de herverdeling van het Gemeentefonds en onzekerheden over de opschalingskorting en het Wmo-abonnementstarief. Strien: “Het Rijk gaf in mei wat financiële verlichting. We hebben toen de Kadernota opgesteld als fundament voor de begroting. In september kwam er weer iets meer geld van het Rijk. Samen met de bezuinigingsoperatie, waarbij we de inwoners van onze gemeente hebben geraadpleegd, kunnen we nu in ieder geval weer zwarte cijfers presenteren. Maar het beeld blijft grillig.”

Belasting

Bepaalde bezuinigingen, die in april in beeld waren, zijn niet doorgegaan of zijn minder ingrijpend, bevestigt Olthof. “De raad heeft zelf een raadscommissie ingesteld en in april inwoners gesproken. Uiteindelijk is de bezuiniging op het minimumbeleid voorkomen en kon de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) achterwege blijven. Die wordt alleen met de index verhoogd. Andere voorbeelden van teruggetrokken bezuinigingen zijn die op zwembad De Welters, de inzet van de BOA’s, bepaalde onderdelen van het minimabeleid en de gemeentelijke communicatie via de IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix.” De heroverweging van xde voorgestelde bezuinigingen met inwoners noemt Strien ‘een dankbaar proces’. “Er waren zelf bewoners die eventueel bereid waren meer te betalen voor het zwembad of de bibliotheek, maar dat blijkt gelukkig niet nodig. We hebben goed inzicht gekregen wat er onder de inwoners leeft. Ook op andere beleidsterreinen. Daar werken we ook nog steeds aan.”

Schurkenstreek

Zonder deze operatie had de gemeente nu ook geen zwarte cijfers kunnen schrijven, zeggen burgemeester en wethouder. Een herverdeling van het geld vindt Strien op zich geen bezwaar. “Alleen dan moet de koek om te verdelen eerst wel groter zijn.” Over de opschalingskorting is hij zeer uitgesproken. “Die is in het verleden ingesteld om gemeenten te verleiden te gaan fuseren. Er zijn regelingen waaraan je moet voldoen die niet leuk zijn maar hier ontbreekt de logica. Het onderliggende beleidsvoornemen uit 2013 dat bestaat niet eens meer. De korting is echter gebleven. Het is een schurkenstreek. De opschalingskorting staat in 2024 in onze boeken voor bijna een miljoen. Als we die kosten niet hebben, geeft ons dat meteen weer ruimte. Het verdwijnen van de opschalingskorting is overigens ook een eis van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan het rijk.”

Investeren

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het overschot van 400.000 euro toe te voegen aan de reserves om bezuinigingen of lastenverhogingen in de komende jaren te voorkomen. Strien: “Het is nodig dat we meer spek op de botten krijgen. We zijn blij en opgelucht dat we dit nu kunnen doen. We willen ook gaan investeren, onder meer in klimaatadaptie. Daarvoor wachten we wel op een bijdrage van het Rijk: geen knaken, geen taken. Ook willen we investeren in woningbouw. In januari komt de woonvisie in de raad. Zorgen zijn er ook nog wel op het sociaal domein en dan met name bij de jeugdzorg en de WMO. Zo zijn er vijf projectlijnen die steeds zullen terugkeren in de raad. Voor de komende jaren kunnen we 75 procent van wat we nu hebben gekregen voor het sociaal domein in de begroting opnemen. Dat is absoluut niet voldoende; het is dan weer 25 procent te kort. Het is trap op, trap af bij de overheid.”

De gemeenteraad behandelt de begroting op 8 november.